PSO EASY

מדיניות החזרות וביטולים

של חברת DSP מוצרי בריאות בע"מ

 

תקנון האתר

אנו שמחים שבחרת לבקר ו/או לרכוש באתר האינטרנט המקוון של חברת "די.אס.פי – מוצרי בריאות בע"מ (להלן: “החברה”), ח.פ. 512989153 בכתובת : www.psoeasy.co.il (להלן: “אתר האינטרנט”) המציע לכם מגוון של מוצרי קוסמטיקה, שמנים טבעיים וסבונים עבודת יד, המיועדים לטיפול בבעיות עור שונות כפי שמפורט באתר האינטרנט.

התנאים הבאים מגדירים את זכויותיכם והתחייבויותיכם בעת הקניה באתר האינטרנט, אופן הרכישה, תנאי רכישה, אחריות על המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט (ככל שיש להם אחריות כזו), מועדי אספקתם, דרכי איסוף, באילו תנאים אתם רשאים לבטל עסקאות שביצעתם באמצעות אתר האינטרנט ופרטים חיוניים נוספים.

הנכם מתבקשים לקרוא תקנון זה בקפידה ובעיון, היות והוא מהווה הסכם מחייב ביניכם לבין החברה. כדי לאשר את הסכמתכם לתנאי השימוש והרכישה, עליכם לסמן את התיבה המתאימה במסך ההרשמה ורק אז תוכלו לעבור למסכי הרכישה. אם אינכם מסכימים לתנאים הללו, לא תוכלו להשלים את הליך ההרשמה לאתר האינטרנט ולבצע קניות במסגרתו.

למרות זאת, החברה רשאית שלא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים באתר האינטרנט של החברה וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות השירות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל את זכאותכם לבצע עסקאות באתר האינטרנט בכל אחד מהמקרים הבאים:

1.1 אם פעלתם בניגוד להוראות תקנון זה.

1.2 אם בעת ההרשמה באתר האינטרנט מסרתם פרטים שגויים במכוון.

1.3 אם ביצעתם מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר האינטרנט או בחברה או בישות משפטית אחרת הקשורה אליה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה וספקיה של החברה.

1.4 אם השתמשתם בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

1.5 אם הפרתם את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע החברה.

1.6 אם אתם חייבים כספים לחברה ולא פרעתם את חובכם, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

1.7 אם כרטיס האשראי שברשותכם נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

1.8 כל סיבה סבירה אחרת הנעשית בתום לב.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מתחייב לבצע פעולות באתר בתום לב, לא לעשות שימוש כלשהו במידע שהתקבל ללא אישור החברה, שלא לנצל לרעה טעות/תקלה כלשהי במערכת או בנתונים שפורטו באתר.

נפלה טעות חריגה בתיאור מוצר כלשהו או במחיר או בפרט מהותי אחר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או האתר ו/או את הספקים. אתר האינטרנט של החברה רשאי לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות.

הליך רכישת מוצר באתר, מועדי אספקה ודרך איסוף:

2.1  טעויות מלאי עלולות לקרות, לפיכך, במידה ומוצר שהוזמן אינו זמין במלאי על אף האמור באתר, יינתן ללקוח צפי להגעת המוצר למלאי והלקוח יהיה רשאי על פי שיקול דעתו: לבטל את ההזמנה כמפורט בתקנון זה/ או להזמין מוצר חילופי הקיים במלאי/ או להמתין להגעת המוצר למלאי. בכל מקרה לא תעמוד לו כל זכות לקבל פיצוי כלשהו בגין כך. על אף האמור, במקרה שיחסר מוצר במלאי תהא לחברה זכות לבטל את העסקה וכמובן להשיב ללקוח כספים ששילם ולבטל את חיוביו ואולם לא תעמוד ללקוח כל זכות לקבל פיצוי כלשהו בגין כך.

2.2 איחור במועד אספקה, בשל כל סיבה שהיא, לא יקנה לכם כל זכות לקבל פיצויים ו/או כספים כלשהם למעט זכותכם לבטל את העסקה, בהתאם לאמור בהסכם זה.

2.3  לאחר ביצוע הרכישה באתר יקבל הלקוח אישור הזמנה ישירות למייל שלו. אישור ההזמנה יכלול את פרטי ההזמנה והסכום ששולם ואמצעי המשלוח

2.4 כמו כן, במידה והמשלוח הוא רשום, או ע"י חברת שליחויות יקבל הלקוח מספר למעקב.

2.5 איסוף מוצר מהחנות המפעל יעשה בתאום מראש על ידי אדם בגיר בלבד שהינו מעל גיל 18. הלקוח או מי מטעמו יזדהו באמצעות תעודות זהות של הרוכש ובאמצעות תעודת זהות של אוסף המוצר וכן כרטיס האשראי שבאמצעותו התבצעה הרכישה. הלקוח או מי מטעמו שמגיע לאסוף יחתמו על גבי מסמך המאשר את איסוף וקבלת הסחורה לשביעות רצונו ולאחר שבדקו את המוצר. לא יתקבלו לאחר מכן טענות אודות פגמים במוצר ואשר היה ניתן לגלותם בבדיקה סבירה, זאת למעט פגם נסתר.

2.6  מובהר, כי ניתן להשלים רכישה המתבצעת באתר באמצעות פניה טלפונית ישירה למוקד שירות הלקוחות ולמסור את פרטי אמצעי התשלום בעל-פה ולא להקלידם באתר, ואולם רכישה כאמור תחשב כרכישה דרך האתר לכל דבר ועניין והיא תתאפשר רק לאחר שהלקוח יאשר במקום המתאים באתר כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את תנאי התקנון.

מחירון

3.1  כל המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים והם כוללים מע”מ, ככל שחל על פי דין בגין המוצר.  ובהתאם לשיעור המע”מ שחל על פי דין באותה עת מדינת ישראל.

3.2  החברה תהא רשאית מעת לעת ועל פי שיקול דעתה להציע מוצרים הנמכרים באתר או מוצרים אחרים במחירים מוזלים ו/או בהנחות ו/או במבצעים שונים ו/או לתת הטבות שונות.

3.3  מבצעים כאמור יעשו לפרקי זמן, במועדים ובתנאים שהחברה תחליט על פי שיקול דעתה ולא יהיה בכך כדי להוות טענה של לקוח שרכש מוצר דומה במחיר גבוה יותר שלא במהלך מבצע.

3.4  מבצעים כאמור יוחלו ויעשו עד גמר מלאי מסוים שהוקצה לצורך המבצע ו/או עד מועד שתחליט החברה ו/או אף לפרק זמן שאינו מוגבל, והחברה תהא רשאית להפסיקם בכל עת וללא הצורך במתן הודעה מראש.

3.5  ברור וידוע ללקוח, כי מבצעים באתר כאמור אינם תואמים מבצעים שיעשו בחנויות השונות המוכרות את המוצרי החברה.

3.6 החברה רשאית להעלות מחירים באתר עפ”י שיקול דעתה.

3.7  החברה איננה מחויבת למחיר מוצרים אחיד בין מדינות בעולם, בין ספקי משנה המוכרים את מוצריה. אחרית הלקוח לבדוק ולהשוות מחירים טרם הרכישה.

3.8 ביטול של עסקה מחמת פגם במוצר תחייב את הלקוח להשיב כל הטבה שקיבל במסגרת הרכישה.

קניין רוחני

4.1  כל התוכן הנמצא באתר האינטרנט של החברה ו/או המקושר אליו, לרבות: תמונות, גרפיקה, טקסט, לוגו, תיאורי מוצרים, קבצי מידע ותוכנה הנו רכושה הבלעדי של החברה ו/או ספקים שלה והוא מהווה קניין רוחני שלהם המוגן ע”פ דיני מדינת ישראל ודינים בינלאומיים לרבות לעניין קניין רוחני וזכויות יוצרים. כל העובר על חוקים אלה עלול לעמוד לדין.

4.2  חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו בסימנים המסחריים הנמצאים באתר ו/או בתמונות ומידע הכלול בו כאמור לעיל, לרבות העתקה, שכפול, הפצה, פרסום וכיו”ב, לכל מטרה שהיא שלא בהסכמה מראש ובכתב של החברה או של בעל זכות הקניין ו/או של בעל הסימן המסחרי. חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו במידע ובסימני מסחר המצויים באתר באופן העלול לגרום להטעיה ו/או בלבול של צרכנים אחרים.

4.3  רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

קישורים באתר:

5.1  ככל וימצאו באתר קישורים (“לינקים”) לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם בבעלותנו (כגון פרסומים של מפרסמים שונים, מודעות פרסום וכיו”ב), נבהיר, כי התוכן והמידע המפורסם באתרים אלו אינו בשליטתנו ואין לנו כל אחריות אליו. ככל שיפורסם שם נתון ו/או מידע שגוי ו/או מטעה ו/או שאינם הולמים ו/או שאינם מוסריים ו/או פוגעים בתקנת הציבור ובכלל זאת שיש בהם להעליב אדם ו/או ציבור מסוים ו/או מקוממים ו/או שמהווים עבירה כלשהי על פי הדין, אנו איננו אחראים לכך בשום צורה ודרך ולא נהיה אחראים לכל נזק ו/או פגיעה שיגרמו לכם או למי מטעמכם כתוצאה מכך. הסתמכותכם על מידע כאמור הינה באחריותכם הבלעדית.

5.2 אנו מסירים אחריות לכך שתכנסו דרך קישור כאמור לאתר שאיננו מאובטח ו/או מוגן מפני וירוסים וכתוצאה מכך תפגעו. גם איננו אחראים לכך שהקישורים שיופיעו יהיו פעילים ו/או תקינים ויובילו אתכם לאתר המבוקש או לאתר פעיל.

ביטול עסקה והחזרת מוצר

6.1  על פי דין, כל הרוכש מוצר בעסקה מרחוק, כגון: דרך אתר אינטרנט, רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). אנו ממליצים לעיין בהוראות חוק הגנת הצרכן טרם ביצוע הרכישה.

6.2  להלן נביא בתמצית את כללי הביטול, המפורטים באופן מלא בחוק הגנת הצרכן והם אלו המחייבים.

זכות לביטול ודרכי ביטול:

6.3   בעסקת מכר מרחוק של מוצר רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14 (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם; ביטול עסקה יעשה באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות, ווידוא קבלתו באמצעות תכתובת מייל.

6.4   החזרת מוצרים שנמסרו ללקוח תתאפשר אך ורק במידה והמוצר סגור ולא נעשה בו שימוש. לא תתאפשר החזרת מוצר משומש. במקרה של החזרת מוצר עקב פגם כלשהו יזוכה הלקוח במוצר תואם חדש.

תוצאות ביטול עקב פגם או אי התאמה

6.5   במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או בשל אי התאמה בין המוצר לבין פרטי המוצר כפי שנמסרו לך בנוגע למוצר בעת הרכישה או בשל הפרה אחרת של תנאי החוזה בינינו, אנו נשיב לכם את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידיכם עד מועד הביטול תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול ונבטל את החיוב בשל העסקה לגבי חיובים שטרם בוצעו. אנו נמסור לכם העתק מביטול החיוב ולא נגבה דמי ביטול כלשהם.

6.6   במידה וקיבלתם כבר את המוצר וכמובן כל נכס אחר שקיבלתם בגין הרכישה. יש להחזירו ע”י משלוח בדואר או לחנות המפעל באריזתו המקורית, כפי שקבלתם אותה במעמד האיסוף.

6.7   התמונות המצויות באתר מיועדות להמחשה בלבד. ייתכן שוני בין תיאור ומראה המוצר, כפי שהוא באתר, לבין מראהו במציאות, זאת בין היתר בשל המגבלה להעביר מצג מדויק באמצעות תמונה המופיעה על גבי מחשב. משכך, אנו ממליצים כי טרם הרכישה תגיעו לאחת מחנויות הרשת או אל חנות אחרת המספקת את המוצר שברצונכם לרכוש, תראו אותו בעיניכם ומקרוב.

6.8  כל ביטול עסקה יבטל באופן אוטומטי כל הטבה ו/או זכות ו/או מתנה שקיבל הלקוח במסגרת העסקה ו/או בעטיה, והלקוח ישיב הטבה זו מיד עם ביטול העסקה ו/או החזרת המוצר.

6.9   בכל מקרה, במקרה של ביטול עסקה כאמור, לא תעמוד ללקוח  שום זכות לתבוע נזקים בגין הביטול וזכותכם מתמצה בקבלת השבה את הכספים ששילמתם עד אותו עת וביטול חיובים עתידיים.

תוצאות הביטול שלא בשל פגם או אי התאמה

7.1     במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או שלא עקב אי התאמה, כאמור לעיל, אנו נשיב לכם את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידיכם עד מועד הביטול תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול ונבטל את החיוב בשל העסקה לגבי חיובים שטרם בוצעו. במקרה כזה יקוזז מההחזר עלות המשלוח.

7.2     אם כבר קיבלתם את המוצר, עליכם להחזירו בכוחות עצמכם ועל חשבונכם לחנות המפעל (ת.ד. 53282 ירושלים 9153102)  בדואר או בהגעה עצמית בתיאום מראש (גנרל פייר קניג 28, ירושלים). במידה ותבקשו שהמוצר ייאסף מביתכם תאלצו לשאת בעלות בגין דמי השילוח/איסוף.  בכל מקרה שהוזכר למעלה, רק לאחר קבלת המוצר במשרדי החברה תבוטל העסקה.

7.3     החזרת המוצר תעשה רק אם לא נעשה בו שימוש, שלאחר מכן לא תוכלו לבטל את העסקה ו/או להחזיר את המוצר. יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, ככל שקבלתם אותה במעמד האיסוף.

7.4     כל ביטול עסקה יבטל באופן אוטומטי כל הטבה ו/או זכות ו/או מתנה שקיבל הלקוח במסגרת העסקה, והלקוח ישיב הטבה זו מיד עם ביטול העסקה ו/או החזרת המוצר.

נזקים שנגרמו למוצר

8.1   על פי הוראות החוק להגנת הצרכן, אין בהוראות שתמציתם פורטה לעיל, כדי לגרוע מזכותו של בעל האתר לתבוע מכם נזקים בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה במצבו ו/או לאריזתו שנגרמה לאחר שהמוצר נמסר לכם, וזאת גם לגבי ביטול עסקה בשל פגם ו/או קלקול ו/או אי התאמה במוצר לאורה ביטלתם את ההסכם.

אחריות למוצרים

9.1 האחריות הניתנת למוצרים השונים המוצעים למכירה באתר הינה בהתאם לאחריות יצרן הניתנת בגין כל מוצר ומוצר ובהתאם להנחיות משרד הבריאות הישראלי. לבירורים והבהרות ניתן לפנות בשאלה לשירות הלקוחות.

9.2  החברה לא תהא אחראית לנזקים שיגרמו כתוצאה משימוש במוצר שנרכש באתר שנעשה בניגוד להוראות היצרן ו/או בניגוד להנחיות נוספות לשימוש שיינתנו לו על ידי החברה, בין אם במסגרת הרכישה ובין אם במועד האיסוף.

כללי

10.1 השירות באתר הינו כפי שהוא (AS IS) ולא תעמוד ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או העדר התאמתו ליכולות, דרישות וצרכיו של הלקוח.

10.2  כל עיכוב או מניעה לבצע התחייבות כלשהי שהתחייבנו בהסכם זה הנובעים מאירוע שאינו בשליטת החברה או מכוח עליון או מפגעי טבע כגון קורונה, ו/או ממלחמה וכיו”ב, לא יהווה הפרה של הסכם זה.

10.3  תנאים אלה ממצים אל כל המוסכם החברה ללקוח  בכל הקשור לביצוע פעולות ורכישה באתר זה.

10.4 הדין החל על השימוש באתר זה ועל התנאי תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים.

סגירת תפריט
0
סל הקניות
×

עגלת קניות

מבצע בפסואיזי!
פסואיזי קרם אקטיבי לגוף ולפנים 100 מ"ל
2 יחידות ב-150 ₪ בלבד
במקום 198 ₪
דילוג לתוכן