PSO EASY

תנאי שימוש

תנאי שימוש – אתר האינטרנט של די.אס.פי – מוצרי בריאות בע"מ

נכתב ב-4 בנובמבר 2019

ברוכים הבאים לאתר פסואיזי. אתר זה הינו בבעלות די.אס.פי – מוצרי בריאות בע"מ  (להלן: פסואיזי) והוא מופעל ומוחזק על ידנו. השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים ובשירותים הפועלים בו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים בדפים אחרים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות.

הנכם מתבקשים לקרוא בקפידה את המסמכים המחייבים. פסואיזי רשאית ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, לעדכן ו/או לשנות ו/או לבטל ו/או להשהות ו/או למחוק ו/או להוסיף כל חלק מתנאי השימוש (במלואם או בחלקם,) ללא הודעה מראש, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט מעת לעת, ועליכם מוטלת החובה להתעדכן בהם. שינויים כאמור בתנאי השימוש יכנסו לתוקף עם פרסומם באתר. המבקרים באתר מתחייבים לקיים אחר כל הגבלה נוספת שתיכלל באתר ו/או תתעדכן בו מעת לעת. ביקור ו/או שימוש באתר לאחר כניסתם לתוקף של שינויים בתנאי השימוש ייחשבו כהסכמה לשינויים בתנאי השימוש. פסואיזי זכאית לקבוע מגבלות נוספות על מידע, חומרים, אלמנטים ושירותים כלשהם המופיעים באתר, ללא הודעה ומבלי שתחול עליה כל אחריות בשל כך.

השירותים באתר

האתר מספק מידע ותכנים הקשורים בפעילות פסואיזי ומוצריה. השימוש באתר אינו כרוך בעלות כלשהי. כל האמור בתנאים אלה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

השימוש באתר

כל גולש מוזמן להשתמש באתר, בכפוף להסכמה לתנאים אלה ולקבלתם וכן למדיניות הפרטיות

המתפרסמת באתר. על אף האמור לעיל רשאית פסואיזי למנוע או להגביל את השימוש של גולש כלשהו בשירותי האתר, בהתאם לשיקול דעתה ומכל סיבה שהיא, בלי שיהיה עליה לנמק זאת.

אין להשתמש באתר אלא למטרות שאינן מסחריות. שימוש באתר בידי קטינים טעון הסכמת האפוטרופוס שלהם. תכנים שנמסרו לפרסום באתר על ידי קטינים, הכוללים פרטים העלולים לחשוף את זהותם, מענם, בית הספר שבו הם לומדים, כתובת הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון שלהם, טעונים אישור האפוטרופוס שלהם. אין ליצור קישור לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה או תכנים המנוגדים לחוק, שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

הגולשים מתחייבים, בעצם השימוש באתר, לשפות את פסואיזי וכל מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה או בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגד פסואיזי וכל מי מטעמה על ידי צד שלישי כתוצאה מתכנים שמסר אותו

גולש לפרסום באתר או כל שימוש שעשה בשירותיו.

הגבלת אחריות

המידע המופיע באתר נמסר אך ורק לנוחות הגולשים באתר. אין לראות במידע באתר משום מידע

רפואי או עצה רפואית.

המידע באתר עלול לכלול טעויות, אי דיוקים ושגיאות. פסואיזי מציגה אפוא את המידע באתר, לרבות אך לא רק קטעי טקסט, גרפיקה, לינקים, מוצגים באתר כמות שהם (As Is) פסואיזי אינה מתחייבת או מציגה מצג כלשהו בדבר נכונותו, דיוקו ושלמותו של המידע באתר.  פסואיזי אינה אחראית לטעויות ושגיאות במידע המופיע באתר. המבקרים באתר מודעים לכך שהמידע והחומרים באתר עלולים להיות בלתי מדויקים, והם לוקחים על עצמם את האחריות לשימוש בחומרים אלה ו/או להסתמכות עליהם. בכלל זה המבקרים באתר מוותרים על כל טענה, כי פסואיזי או מי מטעמה היו צריכים להיות מודעים למידע הנכון, וכי היה עליהם להימנע מלפרסם את המידע כפי שפורסם. פסואיזי ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל הפסד ו/או נזק שאירעו עקב הביקור באתר ו/או השימוש באתר ו/או מהעדר יכולת להשתמש באתר ו/או הסתמכות על המידע המופיע באתר. פסואיזי זכאית לשנות ו/או לערוך את תוכן האתר וכן למנוע את הגישה לאתר ו/או להשהותו ו/או להפסיק אחד או יותר מהשירותים הניתנים במסגרת האתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. פסואיזי לא תהיה אחראית לנזק או להפסד כלשהו עקב שינוי ו/או עריכה של התוכן של האתר ו/או מאי-יכולת להשתמש באתר מכל סיבה שהיא. פסואיזי ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל תביעה או דרישה או טענה, מכל מין וסוג בכל עילה שהיא, ולכל נזק (ישיר או עקיף,) המבוססת על האתר והחומרים או המידע המופיעים בו.

קישורים

באתר עשויים להיות קישורים (לינקים) לאתרים שונים ברשת האינטרנט המופעלים ע"י צד ג'.

מובהר ומודגש כי העובדה שהאתר מקשר לאתרים אלה אינה מעידה על הסכמת פסואיזי לתכנים של אותם אתרים ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהלי אותם אתרים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. פסואיזי אינה אחראית לתכנים שאליהם מפנים הקישורים ואין לה שליטה או אחריות לגבי תוכנם.

פסואיזי אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. פסואיזי אינה מתחייבת כי הקישורים באתר יהיו תקינים בכל עת ויפנו את הגולש לאתר אינטרנט פעיל. פסואיזי רשאית להסיר מהאתר שלה קישורים שנכללו בו בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים על פי שיקול דעתה המוחלט.

השימוש באתרים אלה של צד ג' כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים בהם. אם המבקרים באתר יבחרו לעשות שימוש בקישורים ולבקר באתרים של צד ג', המבקרים עושים  זאת על אחריותם ומתחייבים  לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים כדי להימנע מנזק עקב הפנייה לאתר זה, ובכלל זה לנזק שמקורו בווירוס מחשב ואלמנטים פוגעניים אחרים. בכל מקרה, פסואיזי לא תישא באחריות כלשהי, לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למי שיבחר להיכנס לאתר מקושר או לאתר צד ג' כלשהו. פסואיזי אינה אחראית לכללי הפרטיות הקיימים (או שאינם קיימים) בכל אתר שכזה של צדדים שלישיים ו/או למילויים של כללים אלה ו/או לתוכנו של אתר כזה ופסואיזי תהיה פטורה מאחריות לכל מידע, חומר ושירותים הנכללים בו. השימוש בלינק לאתר כאמור, אין בו משום התחייבות או מצג של פסואיזי כי היא ממליצה ו/או כי יש לה קשר ו/או כי היא מעודדת את המוצרים והשירותים המוצעים באותו אתר ו/או המידע הנכלל בו, ולכן פסואיזי לא תהיה אחראית לכל תקלה הנובעת מהמידע המוצע באותו אתר. אותו אתר עלול להציע אבטחה בהיקף שונה וברמה נמוכה יותר מזו המוצעת באתר זה ו/או שמדיניות הגנת הפרטיות שונה מזו המוצעת באתר זה.

קניין רוחני

הזכויות באתר, על כל התכנים והשירותים המוצעים בו, לרבות זכויות היוצרים והקניין הרוחני, הן של

פסואיזי או שהיא בעלת זכויות שימוש בהן. אין לעשות כל שימוש בתכנים ובשירותים האמורים,

לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מפורשת של פסואיזי.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע

בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין אם זה על ידכם ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מפסואיזי. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של פסואיזי הינם קניינה של פסואיזי בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת פסואיזי בכתב ומראש.

פסואיזי אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתם מוסרים באמצעות האתר כאשר אתם מוסרים תכנים, אתם מאשרים בכך כי אתם בעלי כל הזכויות בהם וכי הנכם רשאים למוסרם לפרסום.

אם אינכם היוצרים או בעל הזכויות בתכנים שאתם מוסרים, אתם למעשה מאשרים שהנכם בעלי הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לכם  למסור את התכנים ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן. פסואיזי לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים שאתם מעלים לאתר.  הנכם נושאים באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידכם ומתחייבים לשפות את פסואיזי בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

אחריות

השימוש באתר נעשה באחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם – לא ניתן להתאים את התכנים לצרכיו של כל גולש ולגולשים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פסואיזי בגין אי התאמת התכנים לצורכיהם. פסואיזי אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, ככל שיפורסמו באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיות ודרישות הגולשים. פסואיזי לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.  פסואיזי אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, בחומרה, בתוכנה או במערכות התקשורת, אצל פסואיזי, מפעיל האתר או אצל מי מהספקים של פסואיזי.

בכל מקרה פסואיזי, לרבות עובדיו ומנהליו, לא יהיו אחראים כלפי המבקר באתר לכל נזק ישיר, עקיף ו/או נזק תוצאתי, בין שהוא ממוני או בלתי ממוני (לרבות אך לא רק בגין אובדן רווח, אובדן מוניטין, אובדן מידע ואובדן תוכנה וכל מידע במערכת ההפעלה של המבקר באתר, אשר קשורים בדרך כלשהי

לשימוש באתר, בחומר, בתכנים, בפונקציות של האתר, ובחומרים ו/או בשל אי היכולת להשתמש

באחד או יותר מאלה באתר זה או באתר שלינק מפנה אליו,) וזאת אף אם ידוע לפסואיזי

או למי מטעמו על אפשרות לנזק כאמור.

שינויים באתר והפסקת השירות

פסואיזי רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר

הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.

סמכות שיפוט

תנאים אלה כפופים לדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית, להכריע בכל סכסוך הכרוך

בכללים אלה, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות ירושלים בישראל.

הפנייה לכללי מדיניות פרטיות

אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכללי הפרטיות של האתר, כפי שיתפרסמו מעת לעת.

פניות לפסואיזי

בכל שאלה אודות האתר או תנאי השימוש בו, ושאלות נוספות הנוגעות לפסואיזי ותחום פעילותו,

ניתן לפנות ישירות למשרדים של פסואיזי: 02-6722544  או בכתב למען: ת.ד.53282, ירושלים מיקוד: 91531

סגירת תפריט
0
סל הקניות
×

עגלת קניות

מבצע בפסואיזי!
פסואיזי קרם אקטיבי לגוף ולפנים 100 מ"ל
2 יחידות ב-150 ₪ בלבד
במקום 198 ₪
דילוג לתוכן